چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

گناه كار

شب هاي دراز بي عبادت چه كنم؟
 طبعم به گناه كرده عادت چه كنم؟
 گويند كريم است و گنه مي بخشد
گيرم كه ببخشد ز خجالت چه كنم

گزارش تخلف
بعدی